• 00Gün
 • 00Saat
 • 00Dakika
 • 00Saniye

Kongre Konuları

Kongre Konuları

Kongre Konuları

PELVİK ORGAN PROLAPSUS OTURUMU

 1. Prolapsusun anatomisi – (Ligament, Kaslar)
 2. Pelvik organ prolapsusu: Tanımlama, değerlendirme, TPUSG
 3. Rekürrens vakalara yaklaşım nasıl olmalıdır?
 4. Prolapsusta mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetim (Değerlendirme, Ağrı yönetimi, total ve parsiyel mesh removal (prolapsusta), multidisipliner yaklaşım, hastanın sonraki tedavisi nasıl olmalı?
 5. Pelvik organ prolapsusunda konservatif yaklaşımlar (Pesser, Fizyoterapi vb)
 6. Prolapsusta cerrahiler – uterus korunmalı mı?

PROLAPSUS CERRAHİ TEKNİK OTURUMU

 1. Sakropeksi
 2. Zor promontoryuma yaklaşım
 3. Pektopeksi
 4. Lateral süspansiyon
 5. Laparoskopik /robotik Uterosakral ligament süspansiyon
 6. vNOTES, prolapsusta yeni yaklaşım
 7. Yükselen trend: Kolpoklezis
 8. Sakrospinöz ligament fiksasyonu

KADIN ÜRİNER İNKONTİNANSI OTURUMU

 1. Üriner İnkontinansın anatomi ve fizyolojisi (İntegral teori, ligament, kaslar vb)
 2. Üriner inkontinansa yaklaşım; Tanımlama ve değerlendirme
 3. Prolapsusta mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetim (Değerlendirme, Ağrı yönetimi, parsiyel vs total mesh removal (prolapsusta), parsiyel vs total mesh removal (inkontinansta), multidisipliner yaklaşım, hastanın sonraki tedavisi nasıl olmalı?
 4. Üriner inkontinansta mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetimi (parsiyel vs total mesh removal)
 5. 2D 3D multikompartmant ultrason değerlendirmesinin sling cerrahisi sonrası dönemde rolü
 6. Rekürren üriner inkontinans vakalarına yaklaşım
 7. Aşırı aktif mesaneye bütüncül yaklaşım ve yönetimi
 8. Üriner inkontinansta ürodinaminin yeri nedir?

ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİ TEKNİK OTURUMU

 1. Kolposüspansiyon
 2. Mid-üretral slingler: Hangisini kullanalım? Güncel başarı oranları
 3. İnkontinansta otolog fasya kullanımı
 4. Üriner inkontinansta botoks uygulamaları
 5. Üriner inkontinansta lazer uygulamaları, güncel bilgiler

PROKTOLOJİ OTURUMU

 1. Obstrükte defakasyon sendromu
 2. Rektal prolapsus cerrahi tedavileri
 3. Fekal inkontinansa yaklaşım ve tedavisi
 4. Jinekolojide konstipasyon, İrritabl barsak Sendromu
 5. Rektovajinal ve obstetrik fistüller ve tamiri

PELVİK TABAN OTURUMU

 1. Pelvik ağrıya yaklaşım
 2. Posterior forniks sendromu
 3. Arka kompartman problemleri; Enterosel, sigmoidosel
 4. Perineal desensus sendromu
 5. Doğumun pelvik tabana etkileri
 6. Vajinal mikrobiyom ve pelvik tabana etkileri, Östrojenin POP ve inkontinansta yeri var mı?
 7. Menapozun Genitoüriner sendromu
 8. Rekürren üriner trakt enfeksiyonları, tanı ve yönetim
 9. Female genital mutilasyon
 10. Vezikovajinal firstüller ve tamiri (Martius flebi dahil)
 11. Zincirlenmiş Vajen Sendromu (Tethered vagina)
 12. OASIS, tanı, tedavi ve önleme stratejileri
 13. Cerrahi eğitim ve yapay zeka, 3D modelleme
 14. Ürojinekolojide kullanılan yaşam kalitesi ölçekleri, nereden ne kullanılmalı

KOZMETIK JİNEKOLOJİ

KOZMETİK JİNEKOLOJİYE GİRİŞ

 1. Kozmetik jinekoloji – hasta değerlendirmesi
 2. Kozmetik jinekoloji kimlere yapılır? Hasta seçimi ve endikasyonları
 3. Kozmetik jinekoloji uygulamalarının yasal zemini, onamlar
 4. Kadın genital anatomisi
 5. Preop hazırlık, Postoperatif bakım

CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

 1. Labia minora hipertrofisi ve klitoral bölge değerlendirmesi
 2. Labia Minor ve Major hipertrofi cerrahi tedavisi ve teknikleri
 3. Klitoris estetiğine cerrahi yaklaşımlar
 4. Vajinoplasti
 5. Perineoplasti, kolpoperineoplasti
 6. Himen rekonstrüksiyonu
 7. Revizyon cerrahileri ve komplikasyon yönetimi

CERRAHİ DIŞI YAKLAŞIMLAR

 1. Genital bölge Botulinum toksini uygulamaları ve endikasyonları
 2. Genital bölge lazer uygulamaları
 3. Genital bölge anti-aging uygulamaları (Mezoterapi, Kollajen, DNA ışıltıları, kök hücre uygulamaları)
 4. Cinsel istek ve haz artırıcı işlemler (O-shot, V-shot, G noktası uygulamaları)